> | | | | | | | > Κυβερνητικόν Ανακοινωθέν δια την εκλογικήν επιτυχίαν της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

Κυβερνητικόν Ανακοινωθέν δια την εκλογικήν επιτυχίαν της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

Posted on Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 | No Comments

Οι αγαπητοί υπήκοοι της επαρχείας Ελλάδος, πρέπει πάλιν και πολλάκις να χαίρονται εκστατικώς δια την ενδόξον επιτυχίαν ττων κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ! Ως γνωστόν σε όλους τους πολίτες οι οποίοι χαίρουν της διακυβερνήσεως της χώρας από τα δύο κόμματα, η σωτηρία της πατρίδος έχει πλέον δρομολογηθεί πλήρως. Οι έντιμοι και αγαπητοί μας ιδιώτες χορηγοί της ειδησεογραφίας,
έχουν τελέσει αρτίως και με μεγάλην αντικειμενικότηταν το ηθικόν εκείνο χρέος να διαλαλήσουν διατρανώς προς την κοινωνίαν το προτερήματα την παραμονής μας εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσην. Η αξιοπρέπεια της πατρίδος, έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως και οι εταίροι δανειστές μας είς το εξωτερικόν της χώρας θα ρίξουν το στοργικότατον τους βλέμμα προς την Ελλάδαν.

Ουδείς δύναται να αποκαλέσει την μεγαλειώδη αυτήν εκλογικήν επιτυχίαν άκυρην ή να παρουσιάση την οιαδήποτε αμφισβήτησην έμπροσθεν της. Αι τρομακτικαί επιτώσεις των σχεδίων των προηγούμενων κυβερνήσεων καθώς και το τραγικώς αξιολύπητον γεγονός τους αποτελέσματος του ΟΧΙ εις το πρόσφατον δημοψήφισμα είναι πλέον παρελθόν. Υπάρχουν νέαι συμβάσεις με αυτάς θα προχωρήσωμεν, έτσι ώστε αι απαιτήσεις των δανειστών μας να επιφέρουν τας πλουσιοπάροχες υπηρεσίες τους προς του υπηκόους της Επαρχείας της Ελλάδος Ήδη, έχει δρομολογηθεί η τόσον σημαντική βοήθεια προς ανάκαμψην των φιλτάτων τραπεζικών ιδρυμάτων της επικράτειας, με την συμμετοχήν των ιδιωτών υπηκόων στην στήριξήν τους. Αι θυσίαι των υπηκόων δια την υλοποίησην των ευεργετικότατων μέτρων που τόσον θερμώς υποστήριξεν η κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,  θα συνεχιστούν χωρίς καμίαν απόλύτως πάυσην, διασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως τόσον την σταθερότηταν της οικονομίας δια τους επενδυτές της χώρας - τους οποίους ευχαριστώμεν εκτενώς - όσον και την εικόνα της σοβαρότητας του κράτους στην διεθνήν κοινότηταν. 

Παρ όλην την άπλετον ευημερίαν που σήμερον απολαμβάνει ο Λαός μας, η αγαπητή κυβέρνησις του Λαού μας, έχει γίνει αντιλήπτωρ κάποιων απαίσιων και αχαρακτήριστων πράξεων εκ κάποιου ελαχίστου μέρους των υπηκόων. Οι υπήκοοι εν λόγω, έχουν περιπέσει είς την πλάνην του να μην καταβάλουν τας απαιτήσεις των καθ όλα τιμίων εταίρων μας. Είς την χείριστην μάλιστα εκδοχή, κάποιοι υπήκοοι στην συνέχειαν παρουσιάζουν μίαν αυθάδη και γενικότερη αμφισβήτησιν των διεθνών θεσμών και ευεργετών της Ελλάδος. Αυταί αι νοοτροπίαι είναι ως γνωστόν ο κύριος λόγος για τον οποίον η οικονομία της επικράτειας έχει υποστεί την γνωστήν σε όλους καταβαράθρωσην.  Αυτοί, θα εισπράξουν την αποφασιστικήν οργήν του κράτους, δια να μην υπάρξει πλέον καμία απολύτως υποβάθμιση της απόλυτης συνεργασίας με τους δανειστάς μας, προς τους οποίους μόνον δόξα αρμόζει. 

Οι υπήκοοι της επαρχείας Ελλάδος καλώς θα κάνουν να γνωρίζουν ότι και πάλιν έχουν ευτυχώς τους πιο ικανούς, τούς πιο ανιδιοτελείς και τούς πιο αφοσιωμένους προς τους ευγενείς Εταίρους, Θεσμούς, Δανειστάς και Σωτήρας μας ηγέτας και κυβερνήτας. Αι πολλαπλαί των δεξιοτεχίες, καθώς και οι αμετρήτου βάθους γνώσεις, θα αποτελέσουν την βάσιν εις την οποίαν θα κτισθεί η απόλυτη υποταγή μας είς τας εντολάς των δανειστών και σωτήρων της πατρίδος.

Η σωτηρία της πατρίδος είναι βεβαίως αποτέλεσμα της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ η οποία από την 20ήν του Φεβρουαρίου 2015, σοφοτάτως συμμορφώνεται εγκαίρως, εμπροθέσμως και με καλήν διάθεσιν, με πάσαν απαίτησην των δανειστών και σωτήρων μας εις την Ευρώπαϊκήν Ένωσην, το φίλτατον Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον άνευ όρων και αμετακλήτως, καθώς και εις τον Ευρωπαϊκόν Μηχανισμόν Σταθερότητος εις τον οποίον επίσης σοφοτωτάτως παρέδωσεν την εθνικήν μας κυριαρχίαν εις το διηνεκές.

Δια αυτόν τον λόγον, αλλά και δια την διασφάλισην την συνεχούς σταθερότητος της και επιτυχίας των προσπαθειών της, η ριζοσπαστική Κυβέρνησις της Αριστεράς και της Προόδου και το θεοφιλέστατον κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων θα θέσει τους εξής νέους όρους προς τους αγαπητούς υπηκόους της Επαρχείας της Ελλάδος:

1) Παρακαλούνται οι αγαπητοί υπήκοοι, να καταβάλουν με αίσθημα υπερηφάνειας και χωρίς καμίαν καθυστέρησην, κάθε νέον φόρον ακόμην και εάν δεν δύνανται να παράσχουν αυτάς τας υποχρεώσεις προς τους δανειστάς και σωτήρας μας. Θέλουμε να καθησυχάσουμε το κοινόν, ότι αι καταβληθείσες εισφορές του, θα καταβληθούν αμέσως εις τα ταμεία των δανειστών και σωτήρων μας, δια την αποπληρωμήν τόκων και χρεολυσίων, όπως ακριβώς κάνομεν με απόλυτην ευλάβειαν και με όλας τας άλλας εισφορές που λαμβάνομεν από τους υπήκοους. Θέλωμεν να ενημερώσωμεν του υπηκόους της επαρχείας ότι αι όποιαι κατασχέσεις ιδιωτικών κατοικιών των, θα διατεθούν προς όφελος των σωτήρων δανειστών μας. Επίσης, αι πωλήσεις διαφόρων αχρήστων δια το κράτος δημοσίων περιουσιών, θα βοηθήσουν και αυταί για την διευθέτισην των χρωστουμένων. Οι παραβάται και γενικώς οι διαφωνούντες με τα σοφότατα μέτρα αυτά, θα φυλακίζονται και αι περιουσίαι των, θα δημεύονται προς όφελος των δανειστών και σωτήρων μας.

2) Αι ψευδείς αναφορές στις δήθεν «μονομερείς ενέργειες» και γενικότερα η αμφισβήτισις της επιτυχίας και ορθότητας των πράξεων της Κυβερνήσεως, επίσης θα θεωρείται αυτομάτως και αυτεπαγγέλτως ως βαρύτατον αδίκημα, προς εκδίκασην από κυβερνητικόν δικαστήριον και δημόσιον εξευτελισμόν δια μέσου των μέσων ενημέρωσης. Θέλωμεν επίσης να ευχαριστήσωμεν τον αξιότιμον Πρόεδρον της Δημοκρατίας δια την χρησιμότατην στήριξήν του στο θέμα αυτό. 
 
3) Από σήμερον, η κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, θέτει ένα οριστικόν τέρμα εις την ανωμαλίαν και την βίαν κάποιων απολύτως αχαρίστων υπηκόων, με την μόνιμην εφαρμογήν μέτρων ενάντια στα κρούσματα ανάγωγης συμπεριφοράς έμπροσθεν των ικανοτάτων αριστερών ηγετών της επαρχείας Ελλάδος, των ευεργετών μας είς την Ευρωπαϊκήν Ένωσην, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Η απόλυτη υποταγή και συμφωνία εις τας υποδείξεις των, είναι πλέον υποχρεωτική δι όλους τους υπηκόους της επικράτειας.

4) Η Κυβέρνησις της Αριστεράς, της Προόδου και των θεοφιλεστάτων Ανεξαρτήτων Ελλήνων, έλαβεν προσφάτως κάποιας καταγγελίας εκ των συνεργατών της, αι οποίαι αναδεικνύουν κρούσματα γενικότερης και απολύτως υβριστικής αντιπάθειας προς τους εντιμότατους Γερμανούς δανειστάς και σωτήρων της επαρχείας ημών. Αι ανάγωγαι συμπεριφοραί, συμπεριλαμβάνουν την χυδαίαν πράξην αμφισβητήσεως από αυθάδες, αλλά ευτυχώς μικρόν μέρος του πληθυσμού, της απολύτου εξουσίας των δανειστών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθρότητος, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ε.Ε. εις την επαρχείαν μας και ως εκ τούτου και είς τους πολίτας που κατοικούν εις αυτήν. Ως εκ τούτου: Η συμμορφώσις με τας εντολάς των σοφών μας κυβερνητών, ειδικότερα στας φορολογικάς υποχρεώσεις των υπηκόων, είναι υποχρεωτικαί δια τους πάντας, με οιοδήποτε κόστος και άνευ εξαιρέσεων.  Οι παραβάτες θα τιμωρούνται παραδειγματικώς.

Το συμφέρον της αριστεράς, απατεί εκ μέρους της ριζοσπαστικής Κυβερνήσεως της Αριστεράς, της Προόδου και των θεοφιλεστάτων Ανεξαρτήτων Ελλήνων, την εκδήλωσιν πρωτοβουλίας, δια να ανατρέψει τας καταστροφικάς συνέπειας εκ της παρατάσεως της παρούσης ανωμάλου καταστάσεως. Επιθυμεί επίσης, να αποκαταστήση την πειθαρχεία είς το παραστρατημένον εκείνο μέρος του Λαού, διότι έχει σοβαρώς διασαλευθεί. Δι αυτόν τον λόγον, η Κυβέρνησις της Αριστεράς και της Προόδου έχει ήδη δρομολογήσει ένα εκτεταμένον πρόγραμμα συνεργασίας με τα κόμματα παλαιοτέρων κυβερνήσεων η οποία καθ' ολόκληρην την διάρκειαν των τελευταίων τριών ετών έσωνεν την χώραν και τον Λαόν της και δια των οποίων έχει πλέον νομιμοποιήσει πλήρως τας πράξεις των.

Οι σοβαροί και καθ' όλα συνετοί όμως υπήκοοι της επαρχείας , γνωρίζουν, ότι η Αριστερά, ο Πατριωτισμός και η Δημοκρατία εδρεύει πάντα και μόνον εις την κορυφήν, οίτοι εις τους ηγέτας οι οποίοι ηγούνται της Κυβέρνησης της Αριστεράς, της Προόδου και των θεοφιλεστάτων Ανεξαρτήτων Ελλήνων η οποία αποτελεί το μέτρον και τον κανόναν δι όλους και διασφαλίζει και ορίζει αποκλειστικώς την αυθεντικότηταν τοιούτων ιδεών.  Δια να αποφύγει την άσκοπον αιματοχυσίαν, η Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ηναγκάσθην να παρακαλέσει τους υπηκόους να συμμορφωθούν πλήρως με τας υποδείξεις της.   

Παρακαλούνται οι υπήκοοι της επαρχείας να δέχονται τας πράξεις της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με απέραντον εμπιστοσύνην  είς στας ευγενεστάτας προθέσεις των, που είναι η διασφάλησις της ειρήνης και η παραδειγματική πάταξις της φοροαποφυγής, καθώς και η υποταγή μας είς την ένδοξην ολοκλήρωσιν της Ευρωπαϊκής μας Οικογενείας.

Η Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θέλει να εκφράσει δημοσίως τις ευχαριστίες της, δια την συνεχήν και αμέριστον υποστήριξή των:

Ευχαριστεί πρωτίστως και θερμοτάτως, τους φίλτατους θεσμούς, εταίρους και σωτήρας εις την Ευρώπην, που με τόσην μεγάλην στοργήν έχουν σκύψει ανιδιοτελώς πάνω στα προβλήματα που γεύθηκε η χώρα μας το τελευταίον διάστημα. Η Κυβέρνησις καλωσορίζει εις την Ελλάδαν και τον Ευρωπαϊκόν Μηχανισμός Στήριξης και εύχεται η συνεργασία μας να αποφέρει μεγάλα κέρδη δι αυτόν εξ αυτής.

Ιδιαιτέρως ευχαριστεί την εκ των πραγμάτων και συμφωνούσα σε όλα συγκυβέρνησην, οίτοι τα κόμματα της Νέας Δικτατορίας, το Ποτάμι και το Πανελλήνιον Σοσιαληστρικόν Κίνημα και ελπίζει ότι αι νέαι νομοθεσίαι θα στηριχθούν και από αυτά εις αποφυγήν περαιτέρω δυσκολιών. Επίσης ευχαριστεί και το Κομμουνιστικόν Κόμμα (ανθ)Ελλήνων δια την απολύτως αναγκαία και κρίσιμην υπηρεσίαν που διετέλεσαν και συνεχίζουν να διατελούν με τόσον ζήλον, όσον αι Κυβέρνησεις εξουσίας επιτελούν το θεάρεστον έργον της ανόρθωσης. Τέλος, θέλει να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως και την Χρυσήν Αυγήν δια την ανεκτίμητην υπηρεσίαν που επροσέφερε εις την υλοποίησην των σχεδίων των δανειστών και σωτήρων μας.


ΖΗΤΩ η Ευρωπαϊκή Ένωσις!
ΖΗΤΩ η νέα Δανειακή Σύμβασις και το νέον Μνημόνιον!
ΖΗΤΩ η Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ!
ΖΗΤΩ αι νέαι επιτυχίαι της επαρχίας Ελλάδος!
.
.
.
.
.
.
.
Καλή Λευτεριά!
Σ. Κατσούλης
(Παράκληση: Συγχωρέστε τα λάθη μου στην "καθαρεύουσα", μιά και δεν είμαι καθόλου γνώστης της)

Leave a Reply

Σ. Κατσούλης. Από το Blogger.