> | | > Κυβερνητικόν Ανακοινωθέν δια την αποτυχίαν της Αργεντινής και την εγχώριαν επιτυχίαν

Κυβερνητικόν Ανακοινωθέν δια την αποτυχίαν της Αργεντινής και την εγχώριαν επιτυχίαν

Posted on Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014 | No Comments

Οι αγαπητοί υπήκοοι της επαρχείας Ελλάδος, πρέπει και πάλιν να χαίρονται εκστατικώς δια τας επιτυχίας της Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας! Ως γνωστόν σε όσους πολίτες παρακολουθούν αδιαλείπτως τα κρατικά μέσα ενημέρωσής αλλά και χαίρουν της ενημερώσεως δια των ιδιωτών χορηγών ειδησεογραφίας, εις την Αργεντινήν ο Λαός της δέχεται και πάλιν τας τρομακτικάς επιπτώσεις των πράξεων των ανικάνων ηγετών των. Η απαίσια και αχαρακτήριστος πράξις του να μην καταβάλουν τας απαιτήσεις των καθ όλα τιμίων ομολογιούχων και στην συνέχεια η αυθάδης γενικότερη αμφισβήτησις των διεθνών ευεργετών της, έχει και πάλιν καταβαραθρώσει την οικονομίαν της Αργεντινής.


Οι υπήκοοι της επαρχείας Ελλάδος αντιθέτως, έχουν ευτυχώς τους πιο ικανούς, τούς πιο ανιδιοτελείς και τούς πιο αφοσιωμένους προς τους ευγενείς Δανειστάς και Σωτήρας μας ηγέτας και κυβερνήτας.  Την ίδιαν ώραν που οι απεγνωσμένοι πολίτες της Αργεντινής ευρίσκονται εν μέσω των φλογών της χρεοκοπίας των, αι εγχώριαι εξουσίαι της χώρας μας, έχουν πλέον δωρίσει αμετακλήτως την σταθερότηταν και την ομαλότηταν προς όλους τους υπηκόους των, επειδή σοφώς συμμορφώνεται εμπροθέσμως και με καλήν διάθεσιν, με πάσαν απαίτησην των δανειστών και σωτήρων μας εις την Ευρώπαϊκήν Ένωσην αλλά και το φίλτατον Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον.

Δια αυτόν τον λόγον, αλλά και δια την διασφάλισην την συνεχούς σταθερότητος της και επιτυχίας των προσπαθειών της,  η Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας θα θέσει τους εξής νέους όρους προς τους αγαπητούς υπηκόους της επαρχείας:

1) Παρακαλούνται οι αγαπητοί υπήκοοι, να καταβάλουν με αίσθημα υπερηφάνειας και χωρίς καμίαν καθυστέρησην, τον νέον φόρον καλούμενον ΕΝΦΙΑ. Θέλουμε να καθησυχάσουμε το κοινόν, ότι αι καταβληθείσες εισφορές του, θα καταβληθούν αμέσως εις τα ταμεία των δανειστών και σωτήρων μας, δια την αποπληρωμήν τόκων και χρεολυσίων, όπως ακριβώς κάνομεν με απόλυτην ευλάβειαν και με όλας τας άλλας εισφορές που λαμβάνομεν από τους υπήκοους. Επίσης, αι πωλήσεις διαφόρων αχρήστων δια το κράτος δημοσίων περιουσιών, θα βοηθήσουν και αυταί για την διευθέτισην των χρωστουμένων. Οι παραβάται και γενικώς οι διαφωνούντες με τα παραπάνω, θα φυλακίζονται και αι περιουσίαι των, θα δημεύονται προς όφελος των δανειστών και σωτήρων μας. 


2)Αι ψευδείς αναφορές στην δήθεν επιτυχίαν και ορθότηταν της πράξης της Αργεντινής, επίσης θα θεωρείται αυτομάτως και αυτεπαγγέλτως ως βαρύτατον αδίκημα, προς εκδίκασην από κυβερνητικόν δικαστήριον και δημόσιον εξευτελισμόν δια μέσου των μέσων ενημέρωσης. 
 
3) Από σήμερον, θέτει ένα οριστικόν τέρμα εις την ανωμαλίαν και την βίαν κάποιων απολύτως αχαρίστων υπηκόων, με την μόνιμην εφαρμογήν μέτρων ενάντια στα κρούσματα ανάγωγης συμπεριφοράς έμπροσθεν των ικανοτάτων ηγετών της επαρχείας Ελλάδος, των ευεργετών μας είς την Ευρωπαϊκήν Ένωσην και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η απόλυτη υποταγή και συμφωνία εις τας υποδείξεις των, είναι πλέον υποχρεωτική δι όλους τους υπηκόους της επικράτειας.

4)
Η Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας, έλαβεν προσφάτως κάποιας καταγγελίας εκ των συνεργατών της, αι οποίαι αναδεικνύουν κρούσματα γενικότερης και απολύτως υβριστικής αντιπάθειας προς τους εντιμότατους δανειστάς και σωτήρων της επαρχείας ημών. Αι ανάγωγαι συμπεριφοραί εκ μικρού μέρους των υπηκόων της επαρχείας, συμπεριλαμβάνουν την χυδαίαν πράξην αμφισβητήσεως από αυθάδες, αλλά ευτυχώς μικρόν μέρος του πληθυσμού, της απολύτου εξουσίας των δανειστών και της Ε.Ε. εις την επαρχείαν μας και ως εκ τούτου και είς τους πολίτας που κατοικούν εις αυτήν.  Επιπροσθέτως, υπήρξαν κάποια κρούσματα μη συμμορφώσεως με τας εντολάς των σοφών μας κυβερνητών, ειδικότερα στας φορολογικάς υποχρεώσεις των υπηκόων, αι οποίαι είναι υποχρεωτικαί δια τους πάντας, με οιοδήποτε κόστος και άνευ εξαιρέσεων. 

Το εθνικόν συμφέρον, απατεί εκ μέρους της Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας, την εκδήλωσιν πρωτοβουλίας, δια να ανατρέψει τας καταστροφικάς συνέπειας εκ της παρατάσεως της παρούσης ανωμάλου καταστάσεως. Επιθυμεί επίσης, να αποκαταστήση την πειθαρχεία είς το παραστρατημένον εκείνο μέρος του Λαού, διότι έχει σοβαρώς διασαλευθεί. Καθ' ολόκληρην την διάρκειαν των τελευταίων τριών ετών κατά την οποίαν η Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας έσωνεν την χώραν και τον Λαόν της, αι ομάδαι αυταί, δεν απέβλεπαν παρά εις την ανατροπήν του κοινωνικού και πολιτειακού καθεστώτος, δια μέσω ύπουλων μεθόδων, ψευδο-πατριωτικών και δήθεν Δημοκρατικών ενστίκτων.

Οι σοβαροί και καθ' όλα συνετοί όμως υπήκοοι της επαρχείας , γνωρίζουν όμως, ότι ο Πατριωτισμός και η Δημοκρατία εδρεύει πάντα και μόνον εις την κορυφήν, οίτοι εις τους ηγέτας οι οποίοι ηγούνται της Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας η οποία αποτελεί το μέτρον και τον κανόναν δι όλους και διασφαλίζει και ορίζει αποκλειστικώς την αυθεντικότηταν τοιούτων ιδεών.  Δια να αποφύγει την άσκοπον αιματοχυσίαν, η Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας, ηναγκάσθην να εφαρμόση  την παρακάτω ενέργειαν, ώστε να μην διακινδυνεύσει την μονιμοποίησην τοιούτων καταστάσεων: Αρχομένης από την σήμερον, το καθεστώς θα αποστέλνει τας δυνάμεις καταστολής, τάξης και ασφάλειας, εις τας οικίας διαφόρων υπόπτων υπηκόων, δια να διεξαχθούν αι απαιτηταί έρευναι, δια την αναζήτησην των αναρχικών στοιχείων.   

Παρακαλούνται οι υπήκοοι της επαρχείας να δέχονται τας δυνάμεις καταστολής, τάξης και ασφαλείας, εις τας οικίας των με απέραντον εμπιστοσύνην  είς στας ευγενεστάτας προθέσεις των, που είναι η διασφάλησις της ειρήνης και η πάταξις της τρομοκρατίας.  Παρακαλούνται οι υπήκοοι της επαρχείας, να υπακούουν πάντα - ει δυνατόν τυφλώς - είς τα καλέσματα των δυνάμεων καταστολής, τάξεως και ασφαλείας, για ειρηνικήν διάλυσην και να διαλύονται ησύχως.

Η Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας θέλει να εκφράσει δημοσίως τις ευχαριστίες της, δια την συνεχήν και αμέριστον υποστήριξή των:

Ευχαριστεί πρωτίστως και θερμοτάτως, τους φίλτατους εταίρους και σωτήρας εις την Ευρώπην, που με τόσην μεγάλην στοργήν έχουν σκύψει ανιδιοτελώς πάνω στα προβλήματα που γεύθηκε η χώρα μας το τελευταίον διάστημα.

Ευχαριστεί την συγκυβέρνησην, οίτοι τα κόμματα της Νέας Δικτατορίας και το Πανελλήνιον Σοσιαληστρικόν Κίνημα.

Ιδιαιτέρως ευχαριστεί την αντιπολίτευσην, οίτοι τον αξιαγάπητον Συνασπισμόν του Ριζοσπαστικού Αντιπερισπασμού που δια μέσου της συνεχούς ανδράνειάς της εις το κονοβούλιον και εις την κοινωνίαν καθώς και δια μέσου των δημοσίων συμφωνιών που κάνει με τους διεθνείς ευεργέτες μας, συμφωνεί απεριφράστως με τας θέσεις της Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας. Επίσης ευχαριστεί και το Κομμουνιστικόν Κόμμα (ανθ)Ελλήνων δια την απολύτως αναγκαία και κρίσιμην υπηρεσίαν που διετέλεσαν και συνεχίζουν να διατελούν με τόσον ζήλον, όσον η Κυβέρνησις επιτελεί το θεάρεστον έργον της ανόρθωσης.

Ευχαριστεί επίσης ιδιαιτέρως την Χρυσήν Αυγήν και τας υπολοίπους μυστικάς υπηρεσίας, τους δημοσιογράφους, τους διάφορους νέους συνεργάτες εντός και εκτός της επαρχείας και λοιπά όργανα του Κράτους, που δια των λοιπών υπηρεσιών προς την Πατρίδα και την Κυβέρνησιν, αποτελεί πάντα επίσης έναν θεμελιώδην και βασικόν πυλώνα αντιπερισπασμού, του γλοιώδους και αχρήστου εκείνου μέρους του Λαού - αριστερών και δεξιών- που σε άλλην περίπτωσιν θα ήτο εις θέση να μετατρέψουν την τάξιν και ασφάλειαν που παρέχει η Κυβέρνησις προς τον υπόλοιπον λαόν, εις το χάος και την καταστροφήν.

ΖΗΤΩ η Ευρωπαϊκή Ένωσις!
ΖΗΤΩ Δανειακή Σύμβασις και το Μνημόνιον!
ΖΗΤΩ η Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας!
ΖΗΤΩ αι νέαι επιτυχίαι της επαρχίας Ελλάδος!
.
.
.
.
.
.
.

Καλή Λευτεριά!

Σ. Κατσούλης
(Παράκληση: Συγχωρέστε τα λάθη μου στην "καθαρεύουσα", μιά και δεν είμαι καθόλου γνώστης της)Leave a Reply

Σ. Κατσούλης. Από το Blogger.